Вимоги до якості води, яку скидають у природні водойми


5565956

Загальні умови випуску стічних вод в поверхневі водойми визначаються їхнім народногосподарським значенням і характером водокористування. Після випуску стічних вод допускається деяке погіршення якості води у водоймах, однак це не повинно помітно відбиватися на житті організмів і на можливості подальшого використання водойми як джерела водопостачання, для культурних і спортивних заходів, рибогосподарських цілей.

Умови випуску стічних вод у водойми регламентують «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами».

Очисні споруди скидають очищені стічні води у річку Дністер, яка відноситься до водойми з використанням води для рибогосподарських цілей другої категорії. При випуску стічних вод у рибогосподарські водойми, до якості води ставлять вищі вимоги, чим при скиді стічних вод у водойми, які використовуються для питних і культурно-побутових потреб населення, так як риби значно чутливіші до забруднення.

Правила встановлюють такі нормативи якості води водойми.

Завислі речовини. Вміст завислих речовин за рахунок забруднення стічних вод не повинен збільшуватися у водоймі більше ніж на 0,25 мг/дм3 .

Колір, запах і присмак. Вода не повинна набувати за рахунок стічних вод сторонніх запахів, присмаків і кольору та надавати їх м’ясу риби.

Розчинений кисень. У воді водойми (після змішання зі стічною водою) кількість розчиненого кисню не повинна бути менша 4 мг/дм3 у будь-який період року в пробі, відібраній до 12 годин дня.

Біохімічна потреба в кисні. Повна потреба води в кисні при температурі  20 °С не повинна перевищувати 3 мг/дм3 .

Отруйні речовини не повинні міститися в концентраціях, що призводять до прямої чи побічної шкідливої дії на риб і водяні організми, що служать кормом для риб.

Температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися в літній період більше ніж на 3 °С, а в зимовий період більше ніж на 5 °С.  З підвищенням  температури сприйнятливість організмів до токсичних речовин збільшується.

Реакція води водойми після змішання її зі стічними водами повинна бути від 6,5 до 8,5.

Домішки, що плавають. Стічні води не повинні містити мінеральних олій і інших речовин, що плавають, у таких кількостях , що здатні утворити на поверхні водойми плівки, плями і скупчення.

Гранично допустимою для рибогосподарських водойм приймають ту концентрацію речовин, яка не впливає негативно ні на режим водойми, ні на водяних організмів, ні на їх розвиток.

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у водоймах рибогосподарського значення (ГДКр/г) наведені в таблиці.

Речовина

ГДКр/г, мг/дм3

БСК5

завислі

хлориди

сульфати

ПАР

нітрити

нітрати

азот амонійний

формальдегід

нафтопродукти

натрій

феноли

дихлоретан

3

10

500

100

0,2

0,08

40

0,5

0,1

0,05

120

0,001

0,1

Похожі записи:

Екологічна ситуація в Сумській області... У наслідок нераціонального і неконтрольованого використання природних ресурсів на території України все помітніші ознаки...
10 кращих міст США та Канади. Сан - Франциско є провідним мітом по екологічності, згідно з новим дослідженням в 27 найбільших містах США та Канади, пр...
Речовини – забруднювачі навколишнього середовища... Із природних джерел людиною синтезовано та виділено близько 6 млн. хімічних речовин. Ця цифра щороку збільшується  на 5 ...
Фосфати і шкода, яку вони завдають.... Вплив забруднення фосфатами води на весь тваринний і весь рослинний світи дуже небезпечні. Але перш за все, це забруднен...