09.12.2009 - orbk.net

Забруднення водних об’єктів

Поділитися:

Гігрохімічні дослідження за станом забруднення поверхневих вод проводились на 139 річках, 15 водосховищах, 7 озерах, 1 каналі, 1 лимані.

Водні об’єкти України забруднені переважно нафтопродуктами, фенолами, органічними речовинами, сполуками азоту та важкими металами. Найбільш забруднені річки басейну Західного Бугу, Приазов’я, Сіверського Дінця. Середньорічний вміст основних забруднюючих речовин у воді річок Західний Буг, Полтава, Кальчик, Кальміус, Кринка, Булавин, Уди, Лопань, Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмут, Лугань перевищує ГДК, а по деяких інгредієнтах — рівень 10 ГДК.

Середньорічний вміст забруднюючих речовин в басейнах водоймищ України.

БасейниСередньорічний вміст забруднюючих речовин, ГДК
нітритний

азот

сполуки

МІДІ

сполуки

цинку

сполуки

марганцю

нафто-­

продукти

органіч-­

ні речови-

ни

Зах. Бугу3-97-1428-379-163-121-2
Дунаю1-29-1213-142-55-6
Дністра1-65811-1510-141-81
Півд. Бугу1-45-146-124-181-2
Дніпра1-25-77-1971-3
Сів. Дінця1-35-98-173-52-41-3
Криму1-21-3ГДКГДКГДК1-2
Приазов’я10-225-197-168-157-291-2

Спостереження за станом забруднення Чорного моря, яке проводили в 1992-1993 pp. у Сухому лимані і прибережній частині моря, на акваторії Одеської затоки, в Севастопольській бухті і на Севастопольскому узмор’ї, в районах Південного узбережжя Криму, а також в морських гирлах річок Дунай, Південний Буг і Дніпро дало такі результати.

Нафтові вуглеводні. У Сухому лимані мала місце тенденція до збільшення забруднення вод нафтовими вуглеводнями в 1,3-1,4 раза. Середня концентрація складала 2,2-2,8 ГДК. В Дунайській, Дніпро-Бузькій гирлових областях, в Севастопольській бухті і на Севастопольскому узмор’ї вміст нафтових вуглеводнів зменшився в 1,3-2,1 рази, але середня за об’ємом концентрація перевищувала ГДК відповідно у 3-4, 7-10, 6 і 1.4 раза.

Феноли. В гирлових водотоках і на узмор’ї р. Дунай, в Сухому лимані і прилягаючій до нього частині моря, в гирловій частині р. Дніпро, в Севастопольскій бухті і на Севастопольскому узмор’ї та в районі південного берегу Криму вміст фенолів був менше ГДК, в гирлі р. Південний Буг і в Дніпровському лимані — менше 4 ГДК.

Синтетичні поверхнево — активні речовини (СПАР). В районі Південного берегу Криму середня за об’ємом концентрація СПАР складала 0.7-1.9 ГДК, на зовнішньому рейді порту Маріуполь — 1,4 ГДК. На інших досліджуваних акваторіях Чорного моря зареєстровані концентрації СПАР нижче ГДК.

Хлорорганічні пестециди (ХОП). Рівень забруднення вод Чорного моря пестицидами оцінювався за вмістом в них гамма-ГХЦГ, ДДТ і його метаболітів ДДД і 7ЩР- У порівнянні з 1992 р. середня за об’ємом концентрація ГХЦГ збільшилась в 1.6-3 рази і склала 1.8-2.4 нг/л в Севастопольській бухті, на Севастопольському узмор’ї та в районі р. Дунай. Середня концентрація ДДТ і його метаболітів у воді районів досліджень були менші 1 нг/л.

Поліхлорбіфеніли (ПХБ). В гирлових водостоках та на узмор’ї р. Дунай, в Севастопольській бухті та узмор’ї вміст ХПБ був менше 20-26 нг/л.

Важкі метали. В гирлі р. Дунай середня концентрація хрому шестивалентного була менша ГДК, максимальна — досягала ГДК. В Севастопольській бухті і на узмор’ї середня концентрація ртуті була менше ГДК .

З даних дослідження рівня забруднення вод України шкідливими речовинами випливає, що найважливіші водні об’єкти України — забрудненні

Використовуючи екологічні миючі засоби ви допомагаєте природі  http://profhim.in.ua/uk/ecological-cleaning-detergents/.

Рекомендую:

Захисне заземлення Небезпека ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом виникає при використання та експлуатація електрообладнання. Небезпечна для людини напр...
Ценность водных ресурсов. Одним из важных вопросов защиты окружающей среды является охрана водного бассейна от загрязнений.Вода является одной из самых необходимых и распро...

Довкілля Вода / Екологія / Забруднення /

***