Економічне обгрунтування проекту технологічної лінії виробництва олії.

Зразок  — Економічного обгрунтування проекту  технологічної лінії виробництва олії.

1. Визначаємо об’єм продукції що переробляється.

Qс= П×У

де П –площа посіва соняшнику, П=185га;

У – урожайність соняшнику, У=1,25т.

Qс = 185 × 1,25 = 231,25т

Об’єм виробленої продукції.

Q =  Qс ×В

де В – вихід олії, беремо із середньостатичних даних В=0,3 (30% ).

Q = 231,25×0,3=69,375л.

2. Визначаємо річний фонд робочого часу технологічної лінії виробництва олії.

Трф = nзм×Тзм

де nзм – кількість робочих змін роботи лінії протягом року, nзм=180;

Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.

Трф = 180×7=1260 години

3. Визначаємо річну витрату електроенергії

Ееп = Трф×Егод

де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією

Е = 15кВт/год

Еел = 1260×15 = 18900 кВт⁄год

4. Капіталовкладення і вартість технологічної лінії виробництва олії.

К = 90000 грн.

5. Розрахунок експлуатаційних витрат.

5.1. Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування.

А= к×ат

де ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань ат = 0,05

А = 90000×0,05 =4500 грн.

5.2. Вартість електроенергії

Велел×Цел; грн.

деЦел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,33грн.

Вел = 18900×0,33=6237 грн.

5.3. Оплата праці обслуговуючого персоналу

Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн

де, Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки

tn – тарифна ставка n-го розряду;

Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55

npІІІv = 2 працівники

npІvІv =1 працівників

npІІ =1 працівники

tnІІ = 4,45 грн.

tnv = 5.51 грн.

tnІІ = 2,84 грн

Оп =1260×(2×4,50+1×5,51+1×2,84)×0,55= 12023,55 грн.

6. Загальна сума експлуатаційних витрат

Ев = А+Велп

Ев = 4500+6237+12023,55 =22760,55грн.

6.1. Визначаємо розмір приведених витрат

ПВ = ЕВ + Ен×К

де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.

ПВ =22760,55+0,15×90000 = 36260,55 грн.

7. Визначпємо собівартість одиниці продукції:

Сп = Ссв/Q

де, Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1,4 грн.

Сп = 1,4+36260,55/3360000 = 0,39 грн.

7.1. Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції

П= Ц-Сп=4,80-0,39=4,41 грн.

де, Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 4,80

8.  Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції

D= П×Q

D= 4,41×4375 = 19293,75 грн.

9. Визначаємо термін окупності капіталовкладень

То = к/D років

То = 350000/19293,75 = 1,8 роки

Термін окупності капіталовкладень 2 роки.

Похожі записи:

Google знає все про всіх ! Як далеко Google може зайти в пошуках прибутку? Чи повинна вона більше піклуватися про користувачів Gmail? Чи повинна во...
Активне вентилювання та сушіння зерна соняшника.... Для активного вентилювання зерна використовують вентиляційне обладнання підлогової сушарки. Активне вентилювання викорис...