Розрахунок собівартості зберігання насіння сої.


Економічне обгрунтування проекту

Розрахунок собівартості зберігання

Вартість зберігання насіння сої, грн.

Сзб = Спзп + Сутр+ Сзв,

де Спзп — повна заробітна плата виробничих працівників; Сутp — вартість утримання основних виробничих фондів;

Сзв — загальновиробничі накладні витрати. Повна заробітна плата виробничих працівників, грн.

Спзп = Сзп + Сдоп.зп + Свщр,

де   Сзп — основна заробітна плата виробничих працівників;

Сдопзп — додаткова заробітна плата працівників;

Свщр — відрахування від заробітної плати.

Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання   і переробки сої на основі технологічної карти наведена в таблиці 1.

Додаткова заробітна плата працівників, грн:

Сдоп.зп — Кдоп.зп * Сзп,

де Кдопзп = 0,08 — коефіцієнт додаткової заробітної плати для галузі переробки продукції рослинництва,

Сдопзп = 3543*0,08=283,44 грн.

Таблиця 1 —  Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання

Виробничі працівники Витрата робочого часу, грн Тарифна ставка, грн./год Основна заробітня плата, грн
Водій електронавантажувача 350 2,2 770
Оператор вент. установки 870 2,5 2175
Підсобні 460 1,3 598
Разом 1650 3543

Відрахування від заробітної плати, гри:

Свідр= 0,35 (Спр + Сд),

Свідр = 0,35 * (3543+283,44)=1339,2 грн.

Звідси

Спзп = 3543+283,44+1339,2=5165,7 грн.

Вартість утримання основних виробничих фондів Сутр наведені в табл. 2.

Таблиця 2 —  Вартість утримання основних виробничих фондів

Назва статей витрат Річні витрати, грн.
1 2
1 2
Амортизація будівлі 3375
Амортизація обладнання 2850
Ремонт будівлі 2025
Ремонт обладнання 950
Силова витрата електроенергія 2150
Витрата енергії на освітлення і вентиляцію 360
Вода для виробничих і побутових потреб 980
Охорона праці 860
Загальна сума 13550

Загальновиробничі накладні витрати, грн:

Сзв = kзв * С3п,

kзв = 0,8 — коефіцієнт відрахувань загальновиробничих накладних витрат,

Сзв = 0,8 * 3543=2834,4 грн

Звідси

Сзб = 3543+13550+283,44=17376,44 грн

Вартість зберігання сої буде становити 17376,44 гривні.

Розрахунок переробки сої

Визначаємо об’єм продукції що поступає на зберігання та переробку

Згідно технологічної карти, об’єм зерна, що переробляється на молоко

Qс = 182 т

Об’єм виробленої продукції

Q =  Qс ×В,

де В – коефіцієнт, який враховує співвідношення води  і  зерна в молоці В=4,3.

Q = 182×4,3=782,6 т.

Визначаємо річний фонд робочого часу установки виробництва соєвого молока

Трф = nзм×Тзм ,

де nзм – кількість робочих змін роботи установки протягом року, nзм=180;

Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.

Трф = 180×7=1260 години

Визначаємо річну витрату електроенергії

Еел = Трф×Егод ,

де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією

Е = 32,8 кВт/год

Еел = 1260×32,8 = 41328 кВт⁄год

Капіталовкладення або вартість установки виробництва соєвого молока і вентиляторної установки

К =45600 грн.

Розрахунок експлуатаційних витрат.

Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування

А= К×Ат ,

де Ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ат = 0,05

А =45600×0,05 =780 грн.


Вартість електроенергії

Велел×Цел, грн.

де Цел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,38грн

Вел = 41328×0,38=15704 грн.


Оплата праці обслуговуючого персоналу

Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн ,

де  Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки

tn – тарифна ставка n-го розряду;

Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55;

npІІІv = 2 працівники;

npІvІv =1 працівників;

npІІ =1 працівники;

tnІІ = 4,45 грн.

tnv = 5.51 грн.

tnІІ = 2,84 грн.

Оп =1260×1×4,50×0,55= 3118,5 грн.


Загальна сума експлуатаційних витрат

Ев = А+Велпзб,

Ев = 780+15704+3118,5+17376,44 =37978,9 грн.

Визначаємо розмір приведених витрат

ПВ = ЕВ + Ен×К,

де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.

ПВ =37948,9+0,15×45600 = 47800 грн.

Визначаємо собівартість одиниці продукції

Cn=QcCc+Пв/Q

де  Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1400 грн/т.

Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції

П= Ц-Сп,

де Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 513 грн

П=513-387=126 грн/т.

Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції

D= П×Q,

D= 126×782,6 = 98608 грн.

Визначаємо термін окупності капіталовкладень

То = К/Dроків ,

То =45600/9860,8 =0,46 року,

Термін окупності капіталовкладень 0,46 року.

Похожі записи:

Очищення зерна соняшнику. Зернову масу, яка містить зернові та смітні домішки, очищають відразу від після її надходження на тік. Тому ворохоочисни...
Важливі питання при організації бeзпeки прaці нa вирoбництві... Оpгaнізація pобіт з оxoрони пpаці: функції тa обoв’язки poбoтодавця; cлужба oхoрони пpaці; cистeма упpaвління охoро...
Маслопреси (Преси шнекові) Прес шнековий призначений для віджиму олії з олійних культур (соняшник, ріпак, льон, бавовна, арахіс, соя) методом холод...
Будова та принцип роботи лінії виготовлення соняшникової олі... Технологічний процес переробки насіння соняшника проходить наступним чином. Зерно навантажують  в транспортний засіб і з...